Kraftigt ökad ersättning och historisk klimatomställning på gårdarna

Norrmejerier summerar ett 2022 med turbulenta omvärldshändelser som gett stora konsekvenser för hela livsmedelsindustrin. Trots det kunde ersättningen till mjölkbönderna höjas med 190 MSEK och ett omfattande arbete med att sänka verksamhetens klimatavtryck inleddes. Norrmejerier når positivt resultat 2022, justerat för en engångskostnad för sin pensionsstiftelse.

I hela livsmedelsbranschen sågs under 2022 stigande priser för konsumenter till följd av ökade kostnader i produktionen. Framför allt är det kriget i Ukraina som gjort att priserna för energi och viktiga insatsvaror höjts. Det har varit en plötslig och dramatisk förändring som påverkar ekonomin på såväl mjölkgårdarna som föreningen kraftigt.

– De norrländska mjölkbönderna är centrala för Sveriges livsmedelsförsörjning och klimatomställning. Norrmejeriers styrelse har ett starkt fokus på att säkerställa lönsamheten på gårdarna genom att höja avräkningspriset så att de norrländska mjölkbönderna får bättre betalt för mjölkråvaran. Det har också gjorts, främst genom besparingar i produktion och ett högre pris på Norrmejeriers produkter, säger Göran Olofsson, styrelseordförande för Norrmejerier.

Mejeriproduktionen i våra län fyller en allt viktigare funktion utifrån ett samhällsperspektiv. Livsmedelsproduktionen behöver öka i hela landet för att Sverige ska kunna stå starkt med en stabil, egen livsmedelsförsörjning. Därför är det extra angeläget att Norrmejerier fortsätter arbeta hårt för att det ska vara hållbart att driva mjölkföretag i våra län.

Försvarar marknadsandelar trots försiktiga konsumenter

Förutom dramatiska kostnadsökningar för alla i samhället ses också kraftigt förändrade beteenden hos konsumenterna. Hushållen har blivit mer försiktiga under 2022, inte minst genom kraftigt ökade el- och räntekostnader, och det påverkar förstås även livsmedelsbranschen, där konsumenterna tycks söka billigare alternativ i stor utsträckning. Konsumenterna skiftar också till lågprisbutiker i större omfattning.

Norrmejerier är inte ensamma om att påverkas av detta och med flera varumärken i det högre prissegmentet märks en effekt på försäljningen. Trots detta lyckas Norrmejerier försvara sina marknadsandelar i många av kategorierna, till exempel Västerbottensost. Strategin som är en kombination av att vara hela Norrlands mejeriföretag och även erbjuda starka, nationella varumärken ligger fast och ska erbjuda ägarna bäst lönsamhet över tid.

Nya vd:n Gerhard Bley: tre fokusområden framåt

Hösten 2022 tillträdde Gerhard Bley som ny vd för Norrmejerier. Han har gedigen bakgrund inom livsmedelsbranschen ledande befattningar inom bland annat Kavli, Arla Foods och Arvid Nordquist. Gerhard Bley definierar tre fokusområden för att skapa ett långsiktigt hållbart mejeriföretag med förmåga att leverera ett konkurrenskraftigt mjölkpris:

  • Tillväxt genom starka varumärken och högt förädlingsvärde av mjölken
  • Effektivitet och kvalitet
  • Optimal råvarueffektivitet

-Vi ska bygga starka varumärken för att säkerställa hög betalningsvilja och växa med utvalda varumärken i hela landet. Komplexa flöden kräver en mycket hög produktionseffektivitet, kontinuerliga förbättringar, gott ledarskap, och fokus på effektivitetsinvesteringar. Och slutligen ”sista kilot mjölk avgör framgången”. Vår skicklighet på att hantera överskottsmjölken på ett flexibelt och lönsamt sätt är avgörande för framgången över tid, säger Norrmejerier vd Gerhard Bley.

Historisk klimatomställning

Norrmejerier visar omsorg om människor och djur genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. Men när världen står inför stora hållbarhetsutmaningar måste ytterligare steg tas för att nå en produktion som är än mer klimateffektiv samtidigt som den bevarar och restaurerar ekosystemen.

Under 2022 har Norrmejerier satt klimatmål som är i linje med Parisavtalet, så kallade Science Based Targets. Det innebär att Norrmejerier ska sänka klimatutsläppen från den egna verksamheten (mejerierna, intransporter, tjänsteresor etc) med 42% och från leverantörskedjan (gårdarna, övriga råvaror, förpackningar, uttransporter) med 25% till 2031. Samtliga gårdar har under året genomfört Klimatkollen. Det är en datainsamling och rådgivning för att se var gårdens klimatutsläpp ligger. Viktig information att utgå från vid framtagandet av handlingsplaner för att minska klimatutsläppen. Även andra delar av produktionen behöver effektiviseras för att bli mer hållbar och kostnadseffektiv. Det handlar bland annat om att minska energianvändningen, vattenanvändningen och svinnet i produktionen.

Nytt riksvarumärke med minst 25% lägre klimatavtryck

Under 2022 har Norrmejerier tagit fram ett nytt varumärke, Norrlogisk. Det grundar sig i ett helt program med åtgärder man som mjölkbonde ska göra på gården för att minska sitt klimatavtryck och resultatet är en mjölk med minst 25% lägre klimatavtryck än genomsnittet i Sverige. Mjölken började säljas över hela Sverige under vecka 7 2023.

Positivt resultat 2022, justerat för en engångskostnad för pensionsstiftelse.

Med engångskostnaden är resultatet efter finansiella poster -24 MKR. Även rörelseresultatet påverkas av pensionsstiftelsen men trots det förbättras det med över 70 MKR jämfört med 2021.

Norrmejeriers pensionsstiftelse tryggar företagets ITP2 pensionsskuld. Engångskostnaden härleds till att företaget som hanterar pensionsskulden har ändrat sina antaganden och sänkt diskonteringsräntan vilket leder till uppräkning av framtida pensionsskulder med 15%. Även krigets och pandemins effekt på den finansiella marknaden i Sverige har påverkat avkastningen för stiftelsens tillgångar.

Norrmejerier 2022 (siffror inom parentes avser 2021)

  • Resultat efter finansiella poster: -24 miljoner kr (-53 miljoner kr)
  • Omsättning: 2 076 miljoner kr (1 959 miljoner kr)
  • Faktisk ersättning invägd mjölkråvara, inkl. föreslagen vinstdelning: 4,68 kr/kg (3,64 kr/kg)
  • Invägning: 198 miljoner kg (201 miljoner kg)
  • Antalet aktiva mjölkbönder i december 2022: 290 st (308 st)

Utifrån 2022 års resultat kommer Norrmejeriers styrelse inte att föreslå föreningsstämman någon vinstdelning för 2022.

LOGGA IN

Vi använder oss av cookies för att ge en bättre upplevelse av Xperhotelsandtables. Om du fortsätter använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.

Du ser ung ut!

Är du över 25 år?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att klicka vidare godkänner jag att jag är 25 år eller äldre.